(1)
Bordun, T. M. Submitting to Loving Authority: Wonder Woman’s DeleuzoGuattarian Ethics. REDEN 2023, 5, 24–43.